ОБУЧЕНИЕ

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ И ИГРИ

в Чдг "Звездичка"

Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

        Образователната дейност в ЧДГ „Звездичка“  гр. София е построена, върху образователни направления и съответни теми. Работата по темите приключва с празници, на които децата демонстрират наученото. Приложени са „концентричните“ кръгове при структурирането на учебното съдържание, с цел натрупване на по-голяма опитност у децата и осигуряване на по-ефективната им социализация.

      Философия на преподаване – Учене чрез преживяване и игри.

 Подходи и похвати на педагогическо взаимодействие, които се използват в работата на педагозите от ЧДГ Звездичка:  Подходите са  основата  за реализиране на програмната система: съдържанието на формите на педагогическо взаимодействие; тематичните разпределения по образователните направления във всички възрастови групи; проследяването на индивидуалните резултати на детето от предучилищното образование; заложените идеи за ефективен механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование; са следните: 

 1. Личностен и индивидуален подход към всяко дете. 
 2. Ситуационен и интегрален подход.
 3. Конструктивен подход.
 4. Използване на Е-обучение и технологии
 5. Кооперативно учене
 6. Интеркултурно образование
 7. Креативност и успеваемост
 8. Субект-субектно базирано взаимодействие, учене чрез игра
 9. Личностен и индивидуален подход към всяко дете.
 10. Ситуационен, комплексен и интегрален подход. 
 11. Информационно-познавателни: беседа, наблюдение, демонстрация, обяснение, презентация, обследване и др. 
 12. Практико -изпробващи: упражнение, експеримент, конструиране, моделиране /предметно-схематично, нагледно/, и др.
 13. Игрово-преобразуващи: различните видове игри – ролеви, дидактични, музикални, конструктивни и др.
 14. Интерактивни: дискусия, симулация, дилема /казуси/, ситуационни игри, жива картина и др.