Обява

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

 1. Описание на обявата

Във връзка сизбор на доставчик по схема „Училищен плод“ и схема „Учлищно мляко“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, ………………………… публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Дата на публикуване: 03.06.2019г

Срок за получаване на предложения и по двете схеми:10.06.2019 г., 16:30 ч.

Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в ..……………………………………. броя на децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, попадащи в целевата група на схема „Училищен плод“и/или схема „Учлищно мляко“, към датата на публикуване на настоящата обяваса 20броя.

Максималният брой доставки по схема „Училищен плод“по учебни години е както следва:

 • за учебната 2019/2020 година – 46 бр.
 • за учебната 2020/2021 година – 46 бр.
 • за учебната 2021/2022 година – 46 бр.

Максималният брой доставки по схема „Училищно мляко“ по учебни години е както следва:

 • за учебната 2019/2020 година – 50 бр.
 • за учебната 2020/2021 година – 50 бр.
 • за учебната 2021/2022 година – 50 бр.

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно да спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.)“, наричано по-долу наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява (29.04.2019 г., 16:30 ч.), не се разглеждат.

 1. Изисквания към участницитепо схема „Училищен плод“
 • Участниците са длъжнида предоставят регистрационният/регистрационните номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), като приложат към своето предложение заверено/заверени копие/копия„Вярно с оригинала“ на удостоверението/удостоверенията за регистрация на обекта/обектите по чл. 12 от ЗХ с включени групи плодове и зеленчуци.
 • Участниците са длъжнида предоставят със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ надоговор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“.
 1. Изисквания към участницитепо схема „Училищно мляко“
 • Участниците са длъжнида предоставят регистрационният/регистрационните номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), като приложат към своето предложение заверено/заверени копие/копия „Вярно с оригинала“ на удостоверението/удостоверенията за регистрация на обекта/обектите по чл. 12 от ЗХ с включена група мляко и млечни продукти.
 • Участниците са длъжнида предоставятрегистрационният/регистрационните номер/номера на транспортно/транспортни средство/средства по чл. 10, ал. 4 от наредбата, като приложат към своето предложение заверено/заверени копие/копия „Вярно с оригинала“ на удостоверението/удостоверенията за регистрация на транспортно/транспортни средство/средства за превоз на мляко и млечни продукти.
 • Участниците са длъжнида предоставят със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“.
 • Участниците са длъжнида предоставяткопие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“.
 • Заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“ са длъжни да предоставят със своето предложение писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от наредбата.
 • Участниците са длъжнида предоставят мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема „Училищно мляко“.
 1. Съдържание на предложението

Предложението се подава в свободен текст  на български език – на хартиен носител с приложени изискуемите документи, посочени в Раздел II „Изисквания към участницитепо схема „Училищен плод“и/или в Раздел III„Изисквания към участниците по схема „Училищно мляко“, в зависимост от схемата/схемите, по която/които кандидатства доставчика.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) ……………………………………… /п. п./* *Заличена информация на основание

чл. 2 от ЗЗЛД

Длъжност: Директор

Share this Post

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*